Focus 14, 40, en 80 Blue
5de generatie

Brailleleesregel
gebruikershandleiding

 

 

 

 

 

 

 

Freedom Scientific Inc.


Freedom Scientific Inc.
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.FreedomScientific.com

Gegevens in dit document kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © 2018 Freedom Scientific. Alle rechten voorbehouden.

JAWS is een geregistreerd handelsmerk van Freedom Scientific in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Om uw product te registreren, bezoek http://www.FreedomScientific.com/Forms/ProductRegistration.

Bevat radiozender:

FCC ID: T7V1316

IC: 216Q-1316

MIC ID: [R]202-LSD

VS-Federal Communications Commission (FCC) opmerking

Deze apparatuur is getest en goedgekeurd binnen de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonsituatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing op één of meer van de volgende manieren te verhelpen:

·       Verstel of verplaats de antenne van de ontvanger.

·       Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

·       Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos die op een andere groep zit dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

·       Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met deel 15 van de FCC regels. Operation is subject to the following two conditions: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen storing tolereren, inclusief storing die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Voorzicht:Blootstelling aan radiofrequente straling.

Dit apparaat mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Canada – Industry Canada (IC) Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

This device complies with RSS 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L ‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire d’interference et

(2) l’ utilisateur du dispositif doit étre pr?t ? accepter toute interference radioélectrique reçu, m?me si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s website www.hc-sc.gc.ca.

Attention:Exposition à des radiations de fréquences radio.

Cet appareil émettant des ondes radio, l'installateur doit s'assurer que l'antenne est positionnée ou orientée de telle sorte que l'appareil émette des champs RF ne dépassant pas les limites recommandées par Santé Canada pour le grand public; consultez Code de sécurité 6, disponible à Santé Canada ou sur leur site web www.hc-sc.gc.ca.

Aandacht

Dit apparaat is geleverd met kabels die voldoen aan de FCC-voorschriften. Als in de toekomst vervangingskabels nodig zijn, neem dan contact op met Optelec om de geschikte afgeschermde kabel te verkrijgen.

Veiligheid, onderhoud en reinigingsprocedures

Probeer de Focus Blue niet te repareren of de behuizing ervan te openen. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Elke poging om zonder toestemming interne componenten te vervangen of repareren maakt de garantie op dit product ongeldig.

Houd de Focus Blue uit de buurt van natte gebieden, regen en andere vloeistoffen. Dompel de Focus Blue niet onder.

Bewaar niet op plaatsen die onderhevig zijn aan extreme temperaturen, zoals een geparkeerde auto.

Gebruik alleen de voedingsadapter die is meegeleverd met de Focus Blue om zijn interne batterij op te laden.

Belangrijke mededeling

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden. Elke poging om zonder toestemming interne componenten te vervangen of repareren maakt de garantie op dit product ongeldig.

 

Inhoudsopgave

Introductie. 1

De inhoud van de doos. 2

Hoe ziet uw leesregel er uit? 3

Nav-tuimeltoetsen en Nav-modustoetsen. 4

Schuiftoetsen. 4

Tuimelbalken. 4

Selectietoetsen. 5

Schuiftuimelbalken (alleen Focus 80) 5

Shift-toetsen. 5

Cursorroutingtoetsen. 5

Aan/uit-knop. 6

Interne batterij. 7

De Focus aansluiten. 8

Installeren van Focus Blue leesregel stuurprogramma's. 8

De USB-verbinding configureren. 9

De Bluetooth-verbinding configureren. 9

Koppelen met een mobiel apparaat. 11

Wisselen van de actieve verbinding. 12

De Focus Blue gebruiken met JAWS.. 13

BrailleIn. 13

Braille studiemodus. 13

Positie van de statuscellen. 14

Variabele weerstand van de braillepunten. 14

Het Perkins-stijl toetsenbord vergrendelen. 16

Het configuratiemenu van de leesregel. 17

Bluetooth ID.. 17

Repeteren 17

Slaapstand 17

Tijd. 18

Datum 18

Weerstand. 19

Verbindingen. 20

Taal. 21

Notitieblok. 21

Het Notitieblok gebruiken. 22

Het Notitieblok starten. 22

Commando's voor bestandsnavigatie. 23

Aanmaken van een nieuw bestand. 23

Opslaan van een Bestand. 23

Overzetten van brailleboeken. 24

Openen van een bestand. 24

Verwijderen van een bestand. 25

Bewerken van tekst 25

Zoeken van tekst 26

Een bestand exporteren. 26

Inschuiven van een Micro SD-kaart. 27

Diagnostische modus. 28

Diagnostische modus aan- en uitzetten. 28

Cursorroutingtoetsen testen 28

Leesregel testen/reinigen. 28

Toetsen en bedieningselementen testen 29

Batterij informatiemodus. 30

Probleemoplossen. 31

Omgevingsvoorwaarden. 33

Opslag. 33

Gebruik. 33

Service en Ondersteuning 34

Garantie en Registratie. 34

 


Introductie

De vijfde generatie Focus Blue brailleleesregel biedt een compacte, tactiele interface met uw computer. In combinatie met schermleessoftware zoals JAWS®, kan uw Focus brailleleesregel uw ervaring met een computer verbeteren.

De Focus Blue heeft onder andere de volgende eigenschappen:

·       14, 40, of 80 braillecellen

·       Een Cursorrutingtoets boven elke braillecel

·       8-toetsen Perkins-stijl brailletoetsenbord

·       Twee Schuiftoetsen, twee Tuimelbalken, twee Selectietoetsen, twee Shift-toetsen en (alleen op de Focus 80) vier Schuiftuimelbalken

·       Een Nav-tuimeltoets en een NAV-modustoets aan beide einden van de leesregel voor snelle navigatie van bestanden, lijsten, en menu's

·       Een Menutoets, handig centraal gelegen boven de Cursorrutingtoetsen, voor snelle toegang tot kalender, klok, Bluetooth-verbindingen, en meer

·       Ingebouwd Notitieblok voor het maken van notities en lezen van BRF-boeken

·       Micro SD-kaart tot 32 GB

·       Statuscellen in te stellen op linker- of rechterkant van de leesregel

·       USB-verbinding met de computer

·       Bluetooth® draadloze connectiviteit die maximaal vijf verbindingen ondersteunt

·       Ondersteuning voor specifieke mobiele telefoons en andere mobiele apparaten via schermleessoftware van derden


 

De inhoud van de doos

·       5de generatie Focus Blue brailleleesregel

·       Netadapter

·       USB-kabel

·       Handleiding in zwartdruk en braille

·       Begeleidende CD

·       Garantie registratiekaarten

·       Productondersteuningsformulier

Hoe ziet uw leesregel er uit?

Aan de linkerkant van de leesregel, van voor naar achter, vindt u een micro SD-slot met een micro SD-kaart, de aan/uit-knop en een micro USB-C-poort. Met de USB-poort kunt u de leesregel op een computer aansluiten met de meegeleverde USB-kabel of op de netadapter.

De braillecellen bevinden zich bovenop richting de voorkant van het apparaat. Er is een Cursorrutingtoets boven elke braillecel. Aan beide zijden van de leesregel bevinden zich Nav-tuimeltoetsen waarmee u gemakkelijk kunt navigeren. Boven elke Nav-tuimeltoets bevindt zich een Nav-modustoets waarmee u de functie van de Nav-tuimeltoets kunt aanpassen.

Direct boven de Cursorroutingtoetsen bevinden zich 8 toetsen die overeenkomen met het Perkins-stijl brailletoetsenbord. De brailletoetsen onder de linker hand zijn vanuit het midden: Punt 1 onder de wijsvinger, Punt 2 onder de middelvinger, Punt 3 onder de ringvinger, en Punt 7 onder de pink. De brailletoetsen onder de rechter hand zijn vanuit het midden: Punt 4 onder de wijsvinger, Punt 5 onder de middelvinger, Punt 6 onder de ringvinger, en Punt 8 onder de pink. Deze toetsen worden gebruikt om tekst in te typen of commando's uit te voeren. Tussen de Punten 1 en 4 is een Menutoets welke wordt gebruikt voor toegang tot het Focus configuratiemenu, en voor het weergeven van statusinformatie tijdens een actieve verbinding. Aan de voorkant, direct onder en in het midden van de leesregel is een SPATIEBALK. Deze toets wordt gebruikt samen met de brailletoetsen bij het invoeren van commando's. Een commando met de SPATIEBALK wordt gewoonlijk aangeduid als een Akkoord-commando. Bijvoorbeeld, L Akkoord of Punten 1-2-3 Akkoord.

Aan de voorkant van de leesregel vindt u de volgende bedieningselementen, van links naar rechts. De indeling van deze bedieningselementen verschilt enigszins, afhankelijk van welk model Focus u heeft.

·       Focus 14: Linker Selectietoets, Linker Tuimelbalk, Linker Schuiftoets, Linker Shift-toets, Rechter Shift-toets, Rechter Schuiftoets, Rechter Tuimelbalk, en Rechter Selectietoets

·       Focus 40: Linker Schuiftoets, Linker Tuimelbalk, Linker Selectietoets, Linker Shift-toets, Rechter Shift-toets, Rechter Selectietoets, Rechter Tuimelbalk, en Rechter Schuiftoets

·       Focus 80: Linker Schuiftoets, Linker Tuimelbalk, Linker Selectietoets, twee Linker Schuiftuimelbalken, Linker Shift-toets, Rechter Shift-toets, twee Rechter Schuiftuimelbalken, Rechter Selectietoets, Rechter Tuimelbalk, en Rechter

Opmerking:   De volgende onderdelen beschrijven hoe deze besturingselementen werken bij het gebruik van de Focus Blue met JAWS. Als u er voor kiest om de Focus leesregel te gebruiken met een schermlezer van derden op een computer of mobiel apparaat, raadpleeg de documentatie die bij deze software werd meegeleverd omdat de functies van deze besturingselementen kunnen verschillen van hoe ze werken met JAWS.

Nav-tuimeltoetsen en Nav-modustoetsen

De Focus Nav-tuimeltoetsen geven u de mogelijkheid om snel door bestanden, dialoogvensters en menu’s te lopen. In een bestand kunt u per regel, zin, alinea lopen of vooruit en terug schuiven. Om tussen de vier navigatiemodi te wisselen, druk de Nav-modustoets die zich direct boven elke Nav-Tuimeltoets bevindt. In een dialoogvenster, kunt u tussen de verschillende elementen bewegen en zelfs binnen een element werken als dit wordt ondersteund. In een menu kunt u omhoog en omlaag navigeren door de menuopties. U kunt de Nav-tuimeltoetsen ook helemaal uitschakelen door het gelijktijdig indrukken van de Linker of Rechter NAV-Modustoets en de SPATIEBALK. Voer nogmaals een Linker of Rechter Nav-modustoets Akkoord uit om ze weer in te schakelen.

Schuiftoetsen

De Focus Schuiftoetsen schuiven de leesregel telkens één leesregel naar links of rechts wanneer u ze indrukt. Druk de Linker Schuiftoets, de toets met een voelbaar symbool van een dubbele pijl naar links, om naar links te schuiven; druk de Rechter Schuiftoets, de toets met een voelbaar symbool van een dubbele pijl naar rechts, om naar rechts te schuiven. Als u JAWS gebruikt, kunnen de functies van de Schuiftoetsen worden omgedraaid zodat het indrukken van de Linker Schuiftoets naar rechts zal schuiven en het indrukken van de Rechter Schuiftoets naar links zal schuiven. Om het schuiven om te draaien, open JAWS Instellingencentrum, zoek naar "omdraaien", en selecteer het selectievakje Schuifknoppen omdraaien.

Tuimelbalken

De Tuimelbalken zorgen voor het omhoog of omlaag bewegen per regel. Druk op de bovenkant van de Tuimelbalk om één regel omhoog te gaan; druk op de onderkant om één regel omlaag te gaan. De Tuimelbalken kunnen in combinatie met de Schuiftoetsen gebruikt worden om naar het begin of einde van de regel te gaan waarin de cursor zich bevindt. Druk tegelijkertijd op een Schuiftoets en op de bovenkant van een Tuimelbalk om naar het begin van de regel te gaan. Druk tegelijkertijd op een Schuiftoets en op de onderkant van een Tuimelbalk om naar het einde van de regel. te gaan.

Selectietoetsen

Als u de holle ronde Selectietoetsen zonder een andere toets indrukt worden ze gebruikt voor automatisch verder lezen. Druk beide Selectietoetsen in om het automatisch verder lezen in of uit te schakelen. Druk de Linker Selectietoets om de snelheid van het automatisch verder lezen te verlagen of druk de Rechter Selectietoets om de snelheid van het automatisch verder lezen te verhogen.

In combinatie met andere besturingselementen worden de Selectietoetsen gebruikt voor uiteenlopende functies. Zo wordt bijvoorbeeld door het indrukken van een Selectietoets en de bovenkant of onderkant van een Tuimelbalk een pagina omhoog of pagina omlaag uitgevoerd. U kunt ook een Selectietoets en de Rechter of Linker Schuiftoets indrukken om naar de bovenkant of onderkant van een bestand te gaan.

Schuiftuimelbalken (alleen Focus 80)

De vier Schuiftuimelbalken op de Focus 80 dienen als extra Schuiftoetsen. Ze bewegen echter op dezelfde manier als de tuimelbalken. Druk op de bovenkant van één van beide Schuiftuimelbalken om naar links te schuiven en druk op de onderkant om naar rechts te schuiven.

Shifttoetsen

De Shift-toetsen worden gebruikt in combinatie met de SPATIEBALK, brailletoetsen, en andere bedieningselementen om commando's in te voeren. Bij het gebruik van JAWS wordt bijvoorbeeld bij het indrukken van Linker Shift+Punt 4 of Punt 1 de volgende of vorige regel in een document geselecteerd.

Cursorroutingtoetsen

Er is een Cursorroutingtoets boven elke braillecel. Druk op een Cursorroutingtoets om de cursor naar die positie te verplaatsen of om een link te selecteren op een webpagina of in een e-mailbericht. In regelmodus kunt u door op een Cursorroutingtoets te drukken een menu openen of een onderdeel in ene menu selecteren.

Druk en houd de Linker of Rechter Schuiftoets ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op een Cursorroutingtoets drukt om ene rechter muisklik op die locatie te simuleren.

U kunt de Cursorroutingtoetsen ook gebruiken om tekst in documenten te selecteren. Om tekst te selecteren met de Cursorroutingtoetsen, houdt u de Linker Shift-toetsingedrukt, en drukt u vervolgens op de Cursorroutingtoets boven de tekst waar u de selectie wilt beginnen. Laat beide toetsen los. Ga naar het einde van de tekst die u wilt selecteren en druk op de Linker Shift-toets plus de Cursorroutingtoets op die locatie. Gebruik eventueel navigatiecommando's om van het beginpunt naar het eindpunt te gaan van de tekst die u aan het selecteren bent, zelfs de Tuimelbalken.

Aan/uit-knop

The De aan/uit-knop schakelt de Focus aan of uit als deze niet is verbonden via USB. Houd hem voor ongeveer ongeveer twee seconden ingedrukt om de leesregel in te schakelen en druk hem ongeveer drie en een half seconden in om de leesregel uit te schakelen.

Interne batterij

De Focus Blue bevat een interne batterij voor de werking van Bluetooth. Bij het gebruik van de Focus via een Bluetooth-verbinding, kunt u hem bij normaal gebruik ongeveer 20 uren gebruiken. Om de batterijstatus te controleren terwijl de leesregel in gebruik is, drukt u op de Menutoets om het statusbericht weer te geven die ook het percentage van de batterij weergeeft. Druk de Linker Selectietoets om weer terug te keren naar normaal gebruik.

Als de batterij op respectievelijk 20 %, 10 %, en 5 % is, wordt er een melding over de lage batterijstatus op de leesregel getoond die aangeeft dat het tijd wordt om de netadapter aan te sluiten. U kunt deze melding verlaten door op een Cursorroutingtoets te drukken. Daarnaast, als de batterij onder de 10 procent komt, tonen punten 7 en 8 in de laatste 5 cellen het verloop door telkens één punt minder te laten zien als het percentage weer met één is gedaald. Als de batterij bijvoorbeeld op 1 procent staat, zal alleen punt 8 in de laatste cel worden weergegeven.

Gebruik de netadapter die bij uw leesregel is meegeleverd om de batterij op te laden. Het duurt drie uur om de leesregel volledig op te laden met de meegeleverde netadapter, ook als de Bluetooth-verbinding actief is. De laadtijd zal minder zijn als de batterij niet volledig is ontladen als u hem op een netadapter aansluit. De Focus zal ook opladen als u hem op een computer aansluit via de USB-kabel, maar de laadtijd duurt langer dan bij de meegeleverde netadapter. Als de Focus wordt opgeladen, wordt de batterijlaadindicator, een cirkel van braillepunten, rechts van het percentage weergegeven zolang de batterij niet voor 100 procent is opgeladen. U kunt de Focus tijdens het opladen gewoon blijven gebruiken.

Caution: Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Gevaar voor schok door hoogspanning.

De Focus aansluiten

U kunt de Focus brailleleesregel met uw computer verbinden door gebruik te maken van de meegeleverde USB-kabel of draadloos via Bluetooth. Als u de Focus aansluit via USB, krijgt de leesregel stroom via de USB-kabel. Hiermee wordt ook de interne batterij opgeladen. Zodra u de USB kabel met de computer verbindt, gaat de Focus meteen aan. Als de USB kabel wordt verwijderd, gaat de Focus weer uit.

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie op korte afstand. Apparaten met Bluetooth kunnen met elkaar communiceren over een afstand van ongeveer 10 meter (30 voet) zonder een fysieke aansluiting. Het draadloos via Bluetooth gebruiken van uw Focus houdt in dat u zich geen zorgen hoeft te maken over kabels en dat u relaxed op uw bank kunt zitten werken op uw computer met de Focus als brailleleesregel en toetsenbord vanaf de andere kant van de kamer.

Om gebruik te kunnen maken van Bluetooth, dient u eerst een verbinding op te zetten met een computer met bluetooth. Veel moderne laptops en mobiele telefoons maar ook sommige desktops hebben ingebouwde bluetooth-ondersteuning. Maar niet alle computers bieden dit aan. Als uw computer geen ingebouwde bluetooth heeft, dient u een externe bluetooth adapter aan te schaffen en de bijbehorende drivers op uw computer te installeren om deze functionaliteit mogelijk te maken. Raadpleeg de documentatie die bij uw bluetooth hardware is meegeleverd om te controleren of de bluetooth goed op uw systeem is ingesteld.

De Focus Blue ondersteunt maximaal vijf Bluetooth-verbindingen en een USB-aansluiting. Dit betekent dat u de Focus over USB met uw desktopcomputer kunt gebruiken en ook Bluetooth-verbindingen kunt instellen op uw telefoon en tablet. Raadpleeg het onderdeel Verbindingen van deze handleiding voor meer informatie over het beheren van actieve verbindingen.

Installeren van Focus Blue leesregel stuurprogramma's

JAWS installeert automatisch de bestanden die noodzakelijk zijn om de Focus Blue te gebruiken tijdens de installatie van JAWS. Maar als u er voor kiest om de Focus leesregel met een ander schermleesprogramma te gebruiken, moet u het volgende doen om het stuurprogramma op de meegeleverde CD te installeren:

Opmerking:   Zorg ervoor dat de Focus leesregel NIET op uw computer is aangesloten bij het uitvoeren van de volgende stappen. Als de leesregel is aangesloten tijdens dit proces, zal dit leiden tot een foutieve installatie waarna de leesregel niet juist zal werken.

1.             Plaats de CD die bij de Focus Blue is meegeleverd. Als het dialoogvenster Freedom Scientific Focus Installatie wordt geopend, kies Installeer Windows-stuurprogramma. Tijdens de installatie van het stuurprogramma hoort u een reeks klikgeluiden.

2.             Als de installatie is voltooid kies dan de knop Ok om uw computer te herstarten.

De USB-verbinding configureren

Als u de Focus Blue brailleleesregel met JAWS via USB wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

Opmerking:   Als u een schermleesprogramma van derden gebruikt, raadpleeg dan de documentatie die bij de software is meegeleverd omdat deze procedure dan iets anders kan zijn.

1.             Maak een USB-verbinding tussen de Focus en de computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

2.             Windows zal de leesregel detecteren en de juiste stuurprogramma's installeren.

3.             Zodra Windows heeft bevestigd dat de hardware succesvol is geïnstalleerd, sluit en herstart JAWS. JAWS zal uw Focus Blue brailleleesregel automatisch detecteren en beginnen te gebruiken.

De Bluetooth-verbinding configureren

Om de Focus Blue met JAWS draadloos via Bluetooth te gebruiken, moet u eerst een Bluetooth-partnerschap configureren tussen de Focus en de computer.

Als u een Bluetooth-partnerschap wilt instellen tussen de Focus leesregel en de computer, gaat u als volgt te werk:

1.             Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de computer waar JAWS op draait. Als u een externe USB Bluetooth-adapter gebruikt, plaatst u het in de computer en zorg er voor dat het goed wordt gedetecteerd.

2.             Zet de Focus aan. De tijd en batterijstatus informatie wordt weergegeven.

3.             Ga op de computer naar het configuratiescherm en typ "bluetooth" in het zoekvak.

4.             Ga met TAB naar Een Bluetooth-Apparaat Toevoegen en druk ENTER. De computer zal beginnen met het zoeken naar Bluetooth-apparaten. Dit kan een aantal seconden duren. U wordt in de lijst met apparaten geplaatst als het zoeken is voltooid.

5.             Gebruik de Pijltjestoetsen om uw Focus leesregel in de lijst te selecteren, bijvoorbeeld, Focus 14 BT, Focus 40 BT, of Focus 80 BT, en druk dan ENTER. Als de Focus leesregel niet werd gevonden, zorg er dan voor dat hij is ingeschakeld en selecteer dan de knop Opnieuw Zoeken.

6.             Wanneer u wordt gevraagd een koppelingscode in te voeren, typ 0000 in het invoerveld, en druk dan ENTER om de koppeling van de leesregel te voltooien.

U moet nu JAWS configureren om de Bluetooth-verbinding te gebruiken. Merk op dat het niet noodzakelijk is om eerst een USB-verbinding te maken voordat u Bluetooth gaat gebruiken. Als u nog geen USB-verbinding met de Focus leesregel heeft opgezet, doe dan het volgende:

Opmerking:   Als u een schermleesprogramma van derden gebruikt, raadpleeg dan de documentatie die bij de software is meegeleverd omdat deze procedure dan iets anders kan zijn.

1.             Druk INSERT+J om het JAWS-contextmenu te openen.

2.             Druk O om het menu Opties te openen en selecteer Braille om het Algemene Braille-instellingen dialoogvenster te openen.

3.             Druk TAB en ga naar de knop Brailleleesregel Toevoegen en druk ENTER.

4.             Selecteer in de lijst met brailleleesregels de Focus en druk op the Spatiebalk om hem te selecteren, en kies dan Volgende.

5.             Kies voor Bluetooth in de Communicatiepoort keuzelijst.

6.             Kies Volgende en zorg er voor dat de Focus is geselecteerd als de standaard leesregel.

7.             Selecteer Voltooien en u wordt geadviseerd JAWS opnieuw te starten om deze wijzigingen door te voeren. Selecteer Ok om deze melding te sluiten en nogmaals om het dialoogvenster Algemene Braille-instellingen te sluiten.

8.             Herstart JAWS en uw Focus Blue communiceert nu met JAWS via Bluetooth.

Als u momenteel de Focus leesregel gebruikt via USB en u wilt de verbinding wisselen om Bluetooth te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

1.             Druk INSERT+J om het JAWS-contextmenu te openen.

2.             Druk O om het menu Opties te openen en selecteer Braille om het Algemene Braille-instellingen dialoogvenster te openen.

3.             Zorg dat de Focus is geselecteerd in de Standaard Leesregel keuzelijst, en kies dan Instellingen Wijzigen.

4.             Kies voor Bluetooth in de Communicatiepoort keuzelijst.

5.             Selecteer Ok en u wordt geadviseerd JAWS opnieuw te starten om deze wijzigingen door te voeren. Selecteer Ok om deze melding te sluiten en nogmaals om het dialoogvenster Algemene Braille-instellingen te sluiten.

6.             Herstart JAWS en uw Focus Blue communiceert nu met JAWS via Bluetooth.

Nadat JAWS is geconfigureerd om te communiceren met de Focus Blue via Bluetooth, kunt u heen en weer schakelen tussen de USB- en Bluetooth-verbinding. U kunt JAWS ook zo configureren dat de Bluetooth-verbinding automatisch wordt gedetecteerd zonder dat u eerst de toepassing opnieuw hoeft op te starten door de optie "Auto detecteer brailleleesregel via Bluetooth" in het Instellingencentrum in te schakelen.

Om de batterijstatus te controleren, drukt u op de Menutoets om de statusregel weer te geven die ook het percentage van het resterend batterijvermogen weergeeft. De letters "BT" worden ook weergegeven in de cellen dicht bij het einde aan de rechter kant van de leesregel om aan te geven dat de Bluetooth-verbinding actief is. Druk de Linker Selectietoets om weer terug te keren naar normaal gebruik.

Koppelen met een mobiel apparaat

U kunt de Focus Blue gebruiken als een Bluetooth-leesregel met mobiele apparaten die gebruik maken van Apple's iOS ™ en Google Android ™ besturingssystemen. Instructies voor het koppelen van de Focus met iOS- of Android-apparaten, evenals enkele handige commando's, zijn beschikbaar op de CD die bij uw Focus Blue is meegeleverd of op onze website.

Opmerking:   Apple apparaten moeten gebruik maken van iOS 11 of later om te kunnen koppelen met de Focus leesregel.

Als u de Focus Blue eerst met een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, moet u ervoor zorgen dat de leesregel is ingeschakeld en niet verbonden is met USB. Zodra u eenmaal hebt gekoppeld, kunt u de USB-kabel aansluiten en vervolgens de procedure gebruiken die in het volgende gedeelte wordt beschreven, of het verbindingsmenu van de leesregel (beschreven later in deze handleiding) om tussen actieve verbindingen te wisselen.

Wisselen van de actieve verbinding

Als u de Focus leesregel gebruikt met meerdere actieve verbindingen, drukt u op de Menutoets samen met de Punt 1 tot en met Punt 5 om snel over te schakelen naar een van de vijf Bluetooth-verbindingen, of Punt 8 om naar de USB-verbinding over te schakelen. Als bijvoorbeeld de Focus leesregel met uw iPhone is verbonden, maar u gebruikt momenteel uw leesregel met uw computer via ene USB-verbinding, drukt u Menutoets+Punt 1 om naar de Bluetooth-verbinding over te schakelen die is toegewezen aan uw telefoon. Nadat u de noodzakelijke handelingen heeft uitgevoerd op uw telefoon, drukt u Menutoets+Punt 8 om terug te schakelen naar de USB-verbinding om verder te gaan met uw computer.

U kunt ook Vanuit ene actieve verbinding op de Menutoets drukken om het Focus statusbericht weer te geven en dan Punten 1-2-3 indrukken om langs de USB en uw gekoppelde bluetooth apparaten te lopen. Als het statusbericht nog steeds wordt weergegeven nadat u bent overgeschakeld naar een actieve verbinding, ontgrendel dan uw apparaat zodat het de leesregel kan detecteren en de verbinding activeert.

De Focus Blue gebruiken met JAWS

De volgende onderdelen beschrijven in het kort de JAWS-functies die beschikbaar zijn als uw Focus leesregel is verbonden met een computer. Als u een ander schermleesprogramma gebruikt, of u gebruikt de Focus met een mobiel apparaat, raadpleeg dan de documentatie die bij de software is meegeleverd voor braillefuncties die door de betreffende toepassing worden aangeboden.

BrailleIn

Met de BrailleIn™ functie kunt u het Perkins-stijl brailletoetsenbord op uw Focus leesregel gebruiken om uw computer te bedienen. Met behulp van het toetsenbord samen met andere Focus-besturingselementen, kunt u alle Windows- en JAWS-opdrachten uitvoeren die u ook kunt doen vanuit een standaard QWERTY-toetsenbord. Daarnaast kunt u ook gewoon tekst invoeren. Raadpleeg de JAWS Help Voor meer informatie over BrailleIn.

Braille studiemodus

Braille studiemodus is een trainingsinstrument voor het onderwijzen en leren van braille. Wanneer de Braille studiemodus is ingeschakeld, zal JAWS het huidige Brailleteken in een leesregelcel voorlezen wanneer u de Cursorroutingtoets direct boven die cel indrukt. Wanneer u op de betreffende Cursorroutingtoets drukt in combinatie met de Linker of Rechter Selectietoets, zal JAWS het braillewoord voorlezen en spellen. Om de braille studiemodus in te schakelen, doet u het volgende:

1.             Zorg ervoor dat de Focus leesregel op uw computer is aangesloten via een USB- of Bluetooth-verbinding.

2.             Druk INSERT+V om Snel-instellingen te openen.

3.             Typ in het zoekvak "studie" zonder de aanhalingstekens.

4.             Druk PIJL OMLAAG om naar "Studiemodus" te gaan in de boomstructuur met de gefilterde zoekresultaten.

5.             Druk SPATIEBALK om deze optie in of uit te schakelen en kies dan Ok om Snel-instellingen te sluiten. De braille studiemodus blijft actief totdat hij wordt uitgeschakeld of totdat JAWS wordt herstart.

Daarnaast zijn de volgende commando's beschikbaar ook als de braille studiemodus niet actief is:

·      Druk de Linker of Rechter NAV-Modustoets en een Cursorroutingtoets om JAWS het brailleteken in de leesregelcel te laten voorlezen, of

·      Druk de Linker of Rechter Selectietoets en een Cursorroutingtoets om JAWS het braillewoord te laten voorlezen en spellen.

Dit is handig als u snelle even een teken of woord wilt laten uitspreken, maar u wilt niet het hele proces doorlopen om de braille studiemodus aan te zetten zoals eerder beschreven.

Note:   JAWS keert terug naar de normale werking nadat het teken of woord is voorgelezen.

Positie van de statuscellen

U kunt bepalen of de informatieve statuscellen op de linker- of rechterkant van de leesregel moeten worden geplaatst of ervoor kiezen om ze helemaal niet te tonen. Standaard bevinden de statuscellen zich aan de linkerkant van de leesregel.

Om de plaatsing van de statuscellen te configureren, doe het volgende:

1.             Druk INSERT+F2 en selecteer Instellingencentrum.

2.             Om de veranderingen op alle toepassingen toe te passen, druk CTRL+SHIFT+D om de standaardinstellingen van JAWS te laden. Om de veranderingen op een specifieke toepassing toe te passen, selecteert u hem in de Toepassingen keuzelijst.

3.             Typ in het zoekvak "statuscellen" zonder de aanhalingstekens.

4.             Druk PIJL OMLAAG om naar "Positie statuscellen" te gaan in de boomstructuur met de gefilterde zoekresultaten.

5.             Gebruik de SPATIEBALK om een optie te kiezen en kies dan Ok om het Instellingencentrum te sluiten.

Variabele weerstand van de braillepunten

Stel de weerstand in van de braillepunten van de Focus leesregel. Er zijn vijf weerstandsniveaus. Pas de weerstand van de braillepunten aan de gevoeligheid van uw vingers aan.

Om de weerstand van de braillepunten aan te passen, doet u het volgende:

1.             Druk INSERT+F2 en selecteer Instellingencentrum.

2.             Om de veranderingen op alle toepassingen toe te passen, druk CTRL+SHIFT+D om de standaardinstellingen van JAWS te laden. Om de veranderingen op een specifieke toepassing toe te passen, selecteert u hem in de Toepassingen keuzelijst.

3.             Typ in het zoekvak "weerstand" zonder de aanhalingstekens.

4.             Druk PIJL OMLAAG om naar "Weerstand braillepunten" te gaan in de boomstructuur met de gefilterde zoekresultaten.

5.             Gebruik de SPATIEBALK om het niveau van de weerstand in te stellen en kies dan Ok om het Instellingencentrum te sluiten.

Het Perkins-stijl toetsenbord vergrendelen

Wanneer u uw Focus Blue voor het QWERTY-toetsenbord van uw computer gebruikt, kunt u de Perkins-stijl toetsen op de bovenkant van de leesregel vergrendelen om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt en zo ongewenste tekst of commando's invoert.

Om het Focus Blue toetsenbord te vergrendelen, druk de Menutoets om de statusinformatie weer te geven en druk dan tegelijkertijd op een Cursorroutingtoets en de Linker NAV-Modustoets. Om aan te geven dat het toetsenbord is vergrendeld, worden punten 2-3-4-6-7-8 en punten 1-3-5-6-7-8 weergegeven in twee cellen in de buurt van het einde van de leesregel, net voor de verbindingsstatus. Druk de Linker Selectietoets om weer terug te keren naar normaal gebruik. Eenmaal vergrendeld, zal bij het indrukken van Punten 1 tot en met 8 of de SPATIEBALK geen toetsaanslagen meer naar de computer worden gestuurd.

uitvoeren vanaf de Focus Blue, druk de Menutoets om de statusinformatie weer te geven en druk dan tegelijkertijd op een Cursorroutingtoets en de Rechter NAV-Modustoets. Druk de Linker Selectietoets om terug te keren naar de normale werking en u kunt weer tekst invoeren via het Focus Blue toetsenbord.

Het configuratiemenu van de leesregel

Als u op de Menutoets drukt terwijl het Focus statusbericht wordt weergegeven, wordt er een menu geactiveerd waarin u verschillende Focus Blue instellingen kunt configureren. De beschikbare menuopties worden beschreven in de volgende onderdelen.

Wanneer het menu wordt geopend, staat u op het Bluetooth ID. Om door de beschikbare menuonderdelen te lopen, gebruik de Tuimelbalken of druk Punten 4-5 AKKOORD of Punten 1-2 AKKOORD. Druk de Rechter Shift-toets of Punt 8 op een menuonderdeel om de bijbehorende instellingen te benaderen. Gebruik de Tuimelbalken om door de beschikbare opties van ene instelling te lopen. Om een optie te selecteren en terug te keren naar het hoofdmenu, druk PUNT 8 of de Rechter Selectietoets. Druk nogmaals op de Rechter Selectietoets om uw wijzigingen op te slaan en het menu te sluiten. Druk z Akkoord (Punten 1-3-5-6 Akkoord) of de Linker Selectietoets om de wijzigingen in de instellingen te annuleren en het menu te sluiten.

Bluetooth ID

Hiermee wordt het Bluetooth-ID weergegeven dat door de Focus Blue wordt gebruikt om zich te identificeren wanneer de leesregel met een computer of mobiel apparaat wordt gekoppeld. Elke Focus leesregel heeft zijn eigen unieke Bluetooth-ID. Dit is handig als u de Focus koppelt met een computer in een omgeving waar er andere Focus Blue leesregels met Bluetooth zijn ingeschakeld en u wilt ervoor zorgen dat u de juiste koppeling maakt.

Repeteren       

Deze optie regelt hoe snel de Nav-tuimeltoetsen op de leesregel repeteren als ze voor ene langere tijd worden ingedrukt, zoals wanneer u snel door de items in een lijst wilt scrollen. De vier instellingen zijn aan, langzaam, gemiddeld, en snel. Uit wordt aangegeven door een volle braillecel helemaal links op de leesregel in cel één. Twee volle braillecellen staan voor langzaam, drie volle braillecellen staan voor gemiddeld, en vier volle cellen staan voor snel. Standaard worden er twee volle cellen getoond, wat dus wil zeggen dat het repeteren is ingesteld op langzaam.

Slaapstand

Met deze menuoptie kunt u regelen hoe lang de Focus leesregel moet wachten nadat een bedieningselement is ingedrukt voordat het in slaapstand gaat. U kunt ervoor kiezen dat de leesregel na 5, 15, 30, of 45 minuten zonder enige activiteit in slaapstand gaat. Het getal 5 wordt weergegeven door punten 1-5-6, 15 door punt 1 en punten 1-5-6, 30 door punten 1-4-6 en punten 3-4-6, en 45 door punten 1-4-5-6 en punten 1-5-6.

Tijd

Via het submenu Tijd kunt u de tijd instellen die wordt weergegeven als onderdeel van het statusbericht.

Om de tijd in te stellen, doet u het volgende:

1.             Druk op de Menutoets om het configuratie menu voor de leesregel te openen.

2.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of een Tuimelbalk om naar Tijd te gaan en Druk Punt 8 of de Rechter Shift-toets.

3.             Als de configuratie voor de tijd wordt geopend is de waarde voor de uren geselecteerd. Gebruik de Tuimelbalken om de uren in te stellen.

4.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets om de waarde voor de minuten te selecteren en gebruik de Rocker bars om het aantal minuten in te stellen.

5.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets om de Seconden Aan/uit waarde te selecteren en gebruik de Tuimelbalken om de weergave van seconden aan of uit te zetten. Indien ingeschakeld, worden de seconden ook weergegeven als onderdeel van de tijd bij het statusbericht.

6.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets voor het selecteren van de AM/PM/24-uurs waarde en gebruik de Tuimelbalken voor het kiezen van AM, PM, of 24-uurs tijdsaanduiding. De optie voor 24-uurs tijd wordt aangegeven door het getal 24 (punten 1-2-6 en punten 1-4-5-6).

7.             Druk Punt 8 of de Rechter Selectietoets om uw wijzigingen op te slaan en het submenu Tijd te sluiten. Druk z AKKOORD (Punten 1-3-5-6 AKKOORD) of de Linker Selectietoets om het submenu te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

8.             Druk z AKKOORD (Punten 1-3-5-6 AKKOORD) of de Linker Selectietoets om het configuratie menu te sluiten.

Datum

Met de datum optie kunt u de datum instellen, die op elk moment kan worden weergegeven door het gelijktijdig indrukken van de Menutoets en de letter D (Punten 1-4-5). Druk op een Cursorroutingtoets om terug te keren naar de normale werking.

Om de datum in te stellen, doet u het volgende:

1.             Druk op de Menutoets om het configuratie menu voor de leesregel te openen.

2.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of een Tuimelbalk om naar Datum te gaan en Druk Punt 8 of de Rechter Shift-toets.

3.             Als de configuratie voor de datum wordt geopend is de waarde voor de dag geselecteerd. Gebruik de Tuimelbalken om de dag in te stellen.

4.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets om de maand waarde te selecteren ed gebruik de Tuimelbalken om de maand in te stellen.

5.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets om de jaar waarde te selecteren ed gebruik de Tuimelbalken om het jaar in te stellen.

6.             Druk Punten 4-5 AKKOORD of de Rechter Schuiftoets om de waarde voor het formaat van de datum te selecteren en gebruik de Tuimelbalken om “yyyy/mm/dd”, “mm/dd/yyyy”, of “dd/mm/yyyy” voor de weergave van de datum.

7.             Druk Punt 8 of de Rechter Selectietoets om uw wijzigingen op te slaan en het submenu Datum te sluiten. Druk z AKKOORD (Punten 1-3-5-6 AKKOORD) of de Linker Selectietoets om het submenu te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

8.             Druk z AKKOORD (Punten 1-3-5-6 AKKOORD) of de Linker Selectietoets om het configuratie menu te sluiten.

Weerstand

In dit submenu kunt u de weerstand instellen van de braillepunten bij het bekijken van de Focus statusinformatie, navigeren door de menu's, of andere interne berichten. Er zijn vijf weerstandsniveaus: 0 procent, 25 procent, 50 procent, 75 procent, en 100 procent. Gebruik de Tuimelbalken om een niveau te selecteren en druk dan Punt 8 of de Rechter Selectietoets. De nieuwe weerstand voor de braillepunten is meteen actief. Druk Z Akkoord (Punten 1-3-5-6 Akkoord) of de Linker Selectietoets om naar het hoofdmenu terug te keren zonder de wijzigingen op te slaan.

Opmerking:   Als de waarde van de weerstand voor de braillepunten die is ingesteld door een schermlezer anders is dan de waarde die is ingesteld via het Focus configuratiemenu, zal de waarde van de schermlezer verder worden gebruikt ook als de leesregel geen verbinding meer heeft met de toepassing. U kunt uw voorkeursniveau van de weerstand resetten als de leesregel niet wordt gebruikt via USB of Bluetooth met een schermlezer die ook de weerstand van de braillepunten kan regelen.

Verbindingen

Als u dit menuonderdeel activeert, wordt een lijst met actieve verbindingen weergegeven. Om de huidige actieve verbinding aan te geven, worden de punten 7 en 8 weergegeven onder de verbindingsnaam.

Gebruik de Tuimelbalken om naar de verbinding te navigeren die u wilt gebruiken en druk Punt 8 of de Rechter Selectietoets om er naar over te schakelen. Als de Focus bijvoorbeeld is verbonden via USB met uw primaire computer met JAWS en u ontvangt een tekstbericht op uw iPhone die u wilt lezen en waarop u wilt reageren met behulp van de brailleleesregel, kunt u naar de Bluetooth-verbinding met uw telefoon overschakelen, reageren op berichten, en dan terug schakelen naar USB om verder te gaan met braille op uw computer.

Opmerking:   Android en iOS apparaten moeten eerst worden vergrendeld voordat de leesregel wordt overgeschakeld van USB naar Bluetooth. Zodra de leesregel naar Bluetooth is overgeschakeld, ontgrendelt u uw mobiele apparaat, zodat het de leesregel vindt en deze weer gebruikt kan worden. Zodra de verbinding is ingesteld, kunt u tussen de verbindingen schakelen zonder eerst het apparaat te vergrendelen en ontgrendelen.

Om een specifieke verbinding te verwijderen, gebruik de Tuimelbalken om er in de lijst naartoe te gaan en druk Linker Shift+D (Punten 1-4-5) of Linker Shift+Rechter Selectietoets. Als daarom gevraagd wordt, druk j (Punten 2-4-5) of de Rechter Selectietoets om de verbinding te verwijderen, of n (Punten 1-3-4-5) of de Linker Selectietoets om het verwijderen te annuleren.

Om alle verbindingen in de lijst te verwijderen, gebruik de Tuimelbalken om naar “Alles verwijderen” te gaan en druk Punt 8 of de Rechter Selectietoets. Als daarom gevraagd wordt, druk j (Punten 2-4-5) of de Rechter Selectietoets om alle verbindingen te verwijderen, of n (Punten 1-3-4-5) of de Linker Selectietoets om het verwijderen te annuleren.

Opmerking:   Als u de koppeling voor een actieve verbinding verwijdert die nog in gebruik is, moet u nadat u het verwijderen heeft bevestigd, de leesregel uitzetten en weer inschakelen om het verwijderen van de verbinding te voltooien.

Taal

In dit submenu kunt u de taal kiezen die wordt gebruikt voor het statusbericht en tijdens het navigeren in de menu's. Gebruik de Tuimelbalken om een taal te selecteren en druk dan Punt 8 of de Rechter Selectietoets. Druk Z Akkoord (Punten 1-3-5-6 Akkoord) of de Linker Selectietoets om naar het hoofdmenu terug te keren zonder de wijzigingen op te slaan.

Notitieblok

Deze menuoptie start het Notitieblok, waarmee u aantekeningen kunt maken en ook BRF-bestanden kunt lezen. Het Notitieblok kan ook worden gestart door het gelijktijdig indrukken van de Menu toets en de letter n (Punten 1-3-4-5). Lees de volgende sectie voor het gebruik van deze functie.

Het Notitieblok gebruiken

Met het Focus Notitieblok kunt u notities maken en deze opslaan op een ingestoken Micro SD-kaart. Als u bijvoorbeeld bepaalde informatie moet noteren zoals een telefoonnummer of e-mailadres, maar u heeft niet direct toegang tot een PC of mobiel apparaat. Tevens kunt u ook BRF-bestanden openen en lezen.

Het Notitieblok biedt zeer eenvoudige bestandsnavigatie- en bewerkingsfuncties, waaronder knippen, kopiëren en plakken. Een actieve USB- of Bluetooth-verbinding is niet vereist om het Notitieblok te gebruiken. Notities worden geschreven met behulp van het Perkins-stijl toetsenbord op de Focus-leesregel en kunnen worden ingevoerd met gebruik van platte tekst of braillekortschrift. Als de Focus momenteel op een computer of ander apparaat is aangesloten, kunt u ook de inhoud van een door u gemaakt bestand exporteren naar het bewerkingsvenster van de geopende toepassing.

Het Notitieblok starten

Om het Notitieblok te starten, druk Menu+n (Punten 1-3-4-5). U wordt in een nieuw bestand geplaatst waar u meteen kunt beginnen met typen. Door het indrukken van Menu+b (Punten 1-2) wordt het Notitieblok op de achtergrond geplaatst zonder het te sluiten en wordt de huidige actieve USB- of Bluetooth-verbinding hervat, of wordt het Focus statusbericht weergegeven. Door het weer indrukken van Menu+n wordt er teruggeschakeld naar het huidige geopende bestand in het Notitieblok.

Door het indrukken van Rechter Shift+h (Punten 1-2-5) wordt het helpbestand van het Notitieblok geopend. Als u klaar bent met het raadplegen van de help, druk z Akkoord (Punten 1-3-5-6) om de help te sluiten en terug te keren naar het huidige geopende bestand.

Door het indrukken van de Menutoets in het Notitieblok wordt een menu geopend met bestandsbeheer, bewerking, en export opties. Gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om door menu onderdelen te navigeren en druk Punt 8 of een Cursorroutingtoets om een submenu te openen of een onderdeel te selecteren. Gebruik Punten 1-2-3 Akkoord en Punten 4-5-6 Akkoord om naar de bovenkant of onderkant van het menu te gaan. Druk z Akkoord (Punten 1-3-5-6) om het menu te sluiten en terug te keren naar het bestand. De meeste menu opties bieden ook sneltoetsen die in de volgende onderdelen worden beschreven.

Om het Notitieblok volledig te sluiten, druk Rechter Shift+f (Punten 1-2-4).

Commando's voor bestandsnavigatie

·       Ga naar volgende regel: Punt 4 Akkoord of Tuimelbalk omlaag

·       Ga naar vorige regel: Punt 1 Akkoord of Tuimelbalk omhoog

·       Ga naar volgend woord: Punt 5 Akkoord

·       Ga naar vorig woord: Punt 2 Akkoord

·       Ga naar volgend teken: Punt 6 Akkoord

·       Ga naar vorig teken: Punt 3 Akkoord

·       Ga naar het begin van het bestand:: l Akkoord (Punten 1-2-3 Akkoord)

·       Ga naar het einde van het bestand: Punten 4-5-6 Akkoord

·       Backspace: Punt 7

·       Enter (start een nieuwe regel): Punt 8

Met de NAV-Tuimeltoetsen aan beide uiteinden van de leesregel kunt u door bestanden navigeren per regel, alinea, of voorwaarts en achterwaarts schuiven. Om tussen de navigatiemodi te wisselen, druk de Nav-modustoets die zich direct boven elke NAV-Tuimeltoets bevindt.

Aanmaken van een nieuw Bestand

Telkens als u het Notitieblok opent wordt er een nieuw bestand aangemaakt. Als dit nodig is kunt u ook een nieuw leeg bestand aanmaken door het indrukken van Rechter Shift+n (Punten 1-3-4-5). Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Nieuw. Als het huidige geopende bestand nog niet is opgeslagen, wordt u gevraagd om uw werk op te slaan. Druk j (Punten 2-4-5) om het huidige bestand op te slaan of druk n (Punten 1-3-4-5) om uw huidige veranderingen te negeren.

Opslaan van een Bestand

Als u een bestand voor het eerst opslaat, druk Rechter Shift+a, typ een naam voor uw bestand, en druk dan Punt 8. Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Opslaan Als.

Als het bestand waarin u aan het werken bent al een naam heeft, druk Rechter Shift+s om uw laatste veranderingen op te slaan. Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Opslaan.

Bestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok worden automatisch opgeslagen naar de Micro SD-kaart in een map met de naam Notities.

Overzetten van brailleboeken

Met het Notitieblok kunt u boeken die zijn opgemaakt in het brailleformaat en de extensie .brf hebben direct openen en lezen op uw Focus5 leesregel. Voor het verplaatsen van BRF-bestanden naar de micro SD-kaart:

1.             Sluit het Notitieblok en zet de Focus uit.

2.             Druk en houd de Linker Schuiftoets ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de leesregel inschakelt. Sluit de Focus aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel, en de leesregel wordt herkend als een verwijderbare USB-drive.

Opmerking:   Als u een schermleesprogramma gebruikt zoals JAWS via USB, wordt het aanbevolen om spraak in te schakelen of een Bluetooth-verbinding te gebruiken omdat braille op dit moment niet via USB werkt wanneer de Focus als een opslagapparaat wordt gebruikt. U kunt het Notitieblok ook niet gebruiken in deze modus.

3.             Op de PC, open de map met uw BRF-bestanden, selecteer de bestanden die u wilt, en druk dan CTRL+c.

4.             Navigeer naar en open de USB-drive om de inhoud van de micro SD-kaart weer te geven.

5.             Open FSI, Focus5, Scratchpad, Books, en druk dan CTRL+v om de BRF-bestanden in deze map te plaatsen.

6.             Als u klaar bent met het overzetten van BRF-boeken, drukt u op de APPLICATIETOETS op uw computer terwijl u op het USB-station staat en kiest u Uitwerpen.

7.             Zet de Focus uit en weer aan en u bent weer in staat het Notitieblok te gebruiken en ook weer braille te ontvangen van uw schermleesprogramma via USB.

Openen van een Bestand

Om een opgeslagen bestand te openen, druk Rechter Shift+o. Als u een bestand wilt openen dat is aangemaakt in het Notitieblok, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om naar de map Notities te navigeren en druk Punt 8. Om een BRF-boek te openen die u naar de kaart heeft gekopieerd, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om de map te selecteren waar u het boek heeft opgeslagen en druk Punt 8. Als de map eenmaal is geopend, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om een bestand uit de lijst te selecteren en druk Punt 8.

Het bestand wordt geopend en brengt u naar de locatie waar u was gebleven toen het werd gesloten.

Daarnaast kunt u ook de Menutoets indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Openen.

Opmerking:   BRF-bestanden worden altijd geopend als Alleen-lezen. U kunt dan geen tekst toevoegen of veranderen in deze bestanden.

Verwijderen van een bestand

Om een bestand te verwijderen, druk op de Menutoets, kies Bestand, en kies dan Verwijderen. Als u een bestand wilt verwijderen dat is aangemaakt in het Notitieblok, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om naar de map Notities te navigeren en druk Punt 8. Om een BRF-boek te verwijderen die u naar de kaart heeft gekopieerd, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om de map Books te selecteren en druk Punt 8. Als de map eenmaal is geopend, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om een bestand uit de lijst te selecteren en druk Punt 8. U wordt dan gevraagd om het verwijderen te bevestigen. Druk j (Punten 2-4-5) om het bestand te verwijderen of druk n (Punten 1-3-4-5) om te annuleren.

Bewerken van tekst

Het Notitieblok biedt enkele standaard tekstbewerkingsfuncties waaronder selecteren, kopiëren, knippen, plakken, en verwijderen van tekst.

Opmerking:   Bewerken van tekst is alleen beschikbaar in bestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok. Deze functionaliteit wordt niet ondersteund in BRF-bestanden.

Om een blok met tekst te selecteren, plaats de cursor op de locatie waar u de selectie wilt beginnen en druk Linker Shift+m (Punten 1-3-4) om een markering op die locatie aan te brengen. Verplaats dan de cursor naar de locatie waar u de selectie wilt beëindigen en druk Linker Shift+s(PUNTEN 2-3-4) om de tekst te selecteren tussen de markering en de cursorlocatie. Om de geselecteerde tekst aan te geven worden punten 7 en 8 weergegeven onder elk teken in het geselecteerde blok. Als de tekst eenmaal is geselecteerd kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

·       Kopiëren naar klembord: Linker Shift+c (Punten 1-4)

·       Knippen naar klembord: Linker Shift+x (Punten 1-3-4-6)

·       Verwijderen: Linker Shift+d (Punten 1-4-5)

Om tekst vanaf het klembord in het huidige geopende bestand te plakken, druk Linker Shift+p (Punten 1-2-3-4). U kunt ook de huidige tijd en datum in een bestand invoegen. Om de tijd of datum in te voegen, druk de Menu knop, kies Bewerken, en kies dan Tijd Invoegen of Datum Invoegen.

U kunt ook een locatie in uw bestand markeren zodat u er snel naar kunt terugkeren. Als u eenmaal een markering heeft aangebracht met Linker Shift+m, kunt u naar een andere locatie in uw tekst navigeren en dan Linker Shift+g (Punten 1-2-4-5) indrukken om terug te keren naar de gemarkeerde locatie.

Vinden van tekst

U kunt snel een woord of zinsdeel vinden in een open bestand. Om naar tekst te zoeken, druk Rechter Shift+z (Punten 1-3-5-6). Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bewerken kiezen, en dan kiezen voor Zoeken. Typ de tekst die u wilt zoeken, en druk dan Punt 8 om het zoeken te starten.

Om de volgende instantie van uw zoekreeks te vinden, druk Rechter Shift+Punt 4. Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bewerken kiezen, en dan kiezen voor Zoek Volgende.

Een bestand exporteren

Als er momenteel een actieve USB- of Bluetooth-verbinding is tussen de Focus en een computer of ander apparaat, kunt u de inhoud van het geopende bestand exporteren naar het bewerkingsvenster van een toepassing op uw computer. U kunt bijvoorbeeld notities die u in een bestand heeft geschreven exporteren naar Microsoft Word waar u dan meer geavanceerde bewerkingen kunt uitvoeren.

 Als uw aantekeningen in braillekortschrift zijn, moet u een schermleesprogramma gebruiken zoals JAWS die braille-invoer ondersteunt, zo dat de inhoud wordt terugvertaald naar tekst in het document. De braille-invoer instellingen van de schermlezer moeten ook overeenkomen met het brailleformaat dat u gebruikt als u aan het typen bent in het Notitieblok. Als u bijvoorbeeld aantekeningen aan het typen bent in Nederlands literair braille, moet de schermlezer ook worden ingesteld voor Nederlands literair braille om er voor te zorgen dat de tekst op de juiste manier wordt terugvertaald.

Om een bestand te exporteren doet u het volgende:

1.    Zorg er voor dat op de computer of het mobiel apparaat de focus zich in het document bevindt waarin de geëxporteerde tekst moet komen te staan.

2.    Open de notitie die u wilt exporteren in het Notitieblok.

3.    Druk op de Menutoets en kies Exporteren. De inhoud van het bestand zal in het document op uw computer verschijnen als platte tekst. Indien noodzakelijk kunt u z Akkoord (Punten 1-3-5-6) indrukken om het exportproces te annuleren.

Opmerking:   De inhoud van BRF-bestanden kunnen niet worden geëxporteerd.

Inschuiven van een Micro SD-kaart

Als u de meegeleverde Micro SD-kaart moet vervangen, doet u het volgende:

Opmerking:   De Focus ondersteunt Micro SD-kaarten tot en met 32 GB.

1.    Draai de leesregel zo dat de linkerkant naar u is toegekeerd. De Micro-SD-gleuf is een smalle opening die zicht rechts van de aan/uit knop bevindt onder de bumper.

2.    Druk voorzichtig tegen de voelbare rand van de kaart om hem uit te werpen en haall hem dan uit de gleuf.

3.    Houd de nieuwe kaart zo dat de vingergreep (de opstaande rand die wordt gebruikt om de kaart te pakken en te verwijderen) naar u toe en naar beneden is gericht. Je zult ook een klein uitsteeksel aan de linkerkant en een vierkante uitsparing in de linkerbovenhoek voelen. Daarnaast moet de gedrukte label op de kaart omlaag gericht zijn.

4.    Schuif de kaart in de gleuf totdat deze op zijn plaatst klikt.

WAARSCHUWING: Onder geen enkele omstandigheid moet u proberen om de kaart in een andere positie dan hier beschreven  in de gleuf te schuiven. Er kan beschadiging ontstaan aan de kaart of de Focus Blue als de kaart niet op de juiste manier is gedraaid voordat deze wordt ingevoegd.

Bezoek https://nl.optelec.com/support/downloads?product-select=Focus+5-40 voor meer informatie over het voorbereiden van de nieuwe kaart voor het gebruik met het Notitieblok.

Diagnostischemodus

De Focus brailleleesregel heeft ingebouwde diagnostische tests voor de Cursorroutingtoetsen, brailleleesregel, Nav-tuimelbalken, Nav-modustoetsen, brailletoetsen, Schuiftoetsen, Tuimelbalken, en Selectietoetsen.

Voordat u de diagnostische modus inschakelt, koppelt u de Focus van uw computer los en controleert u of deze is uitgeschakeld.

Diagnostische modus aan- en uitzetten

Druk tegelijkertijd de eerste twee Cursorroutingtoetsen helemaal links in (boven cellen één en twee) terwijl u de Aan/uit-knop indrukt. De tekst, "press cr key/nav/panel keys," wordt weergegeven om aan te geven dat de diagnostische modus is geactiveerd.

Druk alleen de Aan/uit-knop in om de diagnostische modus te verlaten.

Routingtoets test

Met de test voor de Cursorroutingtoetsen kunt u nagaan of alle Cursorroutingtoetsen op de brailleleesregel goed werken. Druk op elke Cursor Router toets om alle punten in de cel onder de toets te activeren.

Leesregel testen/reinigen

Het is noodzakelijk om de Focus Blue van uw computer los te koppelen en ervoor te zorgen dat deze uitgeschakeld is voordat u deze test start. Met deze test kunt u nagaan of elke braillepen op uw brailleleesregel geactiveerd kan worden. U kunt de test ook gebruiken om uw brailleleesregel te reinigen. Druk op de Aan/uit-knop terwijl u de meest rechtse Cursorroutingtoetsen (boven de laatste twee cellen) tegelijkertijd indrukt. Hierdoor worden alle cellen geactiveerd zodat u ze kunt reinigen. Gebruik een zachte doek met wat isopropyl alcohol. Gebruik geen andere stoffen om de cellen te reinigen.

Terwijl de Focus zich in deze modus bevindt, zal het indrukken van de Rechter of Linker NAV-Tuimeltoets alle cellen deactiveren. Door het omhoog drukken van de Linker of Rechter Nav-tuimeltoets zullen alle cellen weer worden geactiveerd.

Door het indrukken van de Linker of Rechter NAV-Modustoets zullen alle cellen omhoog en omlaag gaan. Om deze actie te stoppen, drukt u nogmaals op de Nav-modustoets.

Toetsen en besturingselementen testen

Met de Toetsen en besturingselementen test kunt u nagaan of alle toetsen en besturingselementen goed werken. Nadat u de diagnostische modus heeft geactiveerd, kunt u met de test beginnen door één van de toetsen of besturingselementen in onderstaande tabel in te drukken. De brailleleesregel geeft steeds aan welke toets is ingedrukt. Raadpleeg de volgende tabel voor de exacte positie van de punten voor elk van de toetsen. Druk iedere toets en besturingselement een keer in en controleer of de juiste uitvoer op de leesregel wordt weergegeven.

Toetsen

Weergave

Punt 1

1

Punt 2

2

Punt 3

3

Punt 4

4

Punt 5

5

Punt 6

6

Punt 7

7

Punt 8

8

Menu

mnu

Linker Shift-toets

kls

Rechter Shift-toets

krs

Spatiebalk

ksp

Linker Schuiftoets

pl

Rechter Schuiftoets

pr

Linker Selectietoets

sl

Rechter Selectietoets

sr

Linker Nav-Modustoets

nml

Linker Nav-Tuimeltoets omhoog

nlu

Rechter Nav-Modustoets

nmr

Rechter Nav-Tuimeltoets omhoog

nru

Rechter Nav-Tuimeltoets omlaag

nrd

Linker Nav-Tuimeltoets omlaag

nld

Linker Tuimelbalk omhoog

rlu

Linker Tuimelbalk omlaag

rld

Rechter Tuimelbalk omhoog

rru

Rechter Tuimelbalk omlaag

rrd

Batterij informatiemodus

Voordat u deze modus inschakelt, koppelt u de Focus van uw computer los en controleert u of deze is uitgeschakeld. Druk op de Aan/uit-knop terwijl u de Cursorroutingtoets boven cel 2 tegelijkertijd indrukt. De Focus toont aanvullende informatie over de interne batterij.

Probleemoplossen

Probleem

Oplossing

De leesregel gaat niet aan.

Laad de batterij op met de meegeleverde netadapter of door de Focus aan te sluiten op een computer met de USB-kabel. Het toestel zal altijd actief worden wanneer deze op USB is aangesloten. Als u niet bent aangesloten via USB, zorg ervoor dat u de Aan/uit-knop ingedrukt houdt voor ten minste twee seconden.

De batterij laadt niet op of het laden duurt langer dan verwacht.

Zorg ervoor dat u de Focus Blue oplaadt met de meegeleverde Freedom Scientific netadapter. Het duurt maximaal 3 uur om de batterij op te laden met de meegeleverde netadapter. Als u de Focus oplaadt via een USB-verbinding met uw computer, zal het langer duren voordat de batterij is opgeladen. Om te controleren of de Focus goed wordt opgeladen, druk de Menutoets om de Focus statusinformatie weer te geven.

Er verschijnen extra punten op de leesregel en punten blijven steken.

Maak de leesregel schoon door de diagnostische modus van de leesregel test te activeren en gebruik een zachte doek die met isopropyl alcohol is bevochtigd om de cellen te reinigen. Raadpleeg het onderdeel Leesregel testen/reinigen in deze handleiding voor meer informatie.

De Focus leesregel communiceert niet met de computer.

Als u JAWS gebruikt, controleer of JAWS naar behoren op uw computer is geïnstalleerd. Als u een schermlezer van derden gebruikt, moet u het stuurprogramma installeren vanaf de CD die bij uw Focus Blue is meegeleverd voordat u de leesregel kunt gebruiken. Zie het onderdeel De Focus aansluiten voor meer informatie over het configureren van zowel USB als Bluetooth.

Omgevingsvoorwaarden

Opslag

Temperatuur:            0º to 45º C (32 to 113 F)

80% relatieve vochtigheid niet-condenserend

Gebruik

Temperatuur:            5º to 35º C (40 to 95 F)

60% relatieve vochtigheid niet-condenserend

Service en Ondersteuning

U kunt contact opnemen met onze supportafdeling voor technische ondersteuning.

Om contact op te nemen via internet, ga naar https://nl.optelec.com/support/ondersteunenaanvraag, en vul het formulier in om vragen in te dienen.

Om contact op te nemen via e-mail, stuur vragen naar support@optelec.nl.

Om contact op te nemen via telefoon, bel 088 678 35 14 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00.

Als u belt, zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

·       Productnaam

·       Product serienummer

·       Wat u aan het doen was toen het probleem zich voordeed

·       Wat u heeft gedaan om het probleem op te lossen

Garantie en Registratie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de 5de generatie Focus Blue brailleleesregel.

Het toestel en de accessoires komen met een garantie van twee jaar tegen fabricagefouten.

Opmerking:   Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden. Elke poging om zonder toestemming interne componenten te vervangen of repareren maakt de garantie op dit product ongeldig.

Neem alstublieft contact op met de supportafdeling van Optelec via 088 678 35 14 voor ondersteuning bij het oplossen van problemen. Indien nodig zal de supportmedewerker u een Return Materials Authorization (RMA) nummer geven dat u moet vermelden op de buitenkant van de verpakking waarin u uw toestel retourneert. Het toestel of de accessoire zal dan worden vervangen of gerepareerd als dat nodig is.