Onderhoudscontract

 Onderhoudscontract

Met deze nieuwe bepalingen komen alle voorgaande onderhoudscontractbepalingen te vervallen. Deze onderhoudsbepalingen behoren bij de onderhoudsovereenkomst welke is opgesteld door de besloten vennootschap Optelec Nederland B.V. te Barendrecht en de opdrachtgevende of de apparatuur verstrekkende instantie.

De gegevens van het onder contract staande apparatuur zijn opvraagbaar bij Optelec Nederland B.V., Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht, tel. nr: 088-6783555.

Artikel 1: Algemeen
Artikel 1.1
Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de besloten vennootschap Optelec Nederland B.V.
Artikel 1.2
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de eigenaar van de apparatuur.
Artikel 1.3
“De gebruiker” is degene die de apparatuur van de opdrachtgever ter beschikking gesteld heeft gekregen.
Artikel 1.4
“De apparatuur” is de apparatuur waarvoor de onderhoudsovereenkomst geldt, en staat vermeld op een aparte lijst bij de onderhoudsovereenkomst
Artikel 1.5
“Het onderhoud” is de tegenprestatie welke door de opdrachtnemer wordt verricht voor het onderhoudstarief.
Artikel 1.6
De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderhoud verrichten aan de apparatuur die vermeld staat op de bij de onderhoudsovereenkomst behorende lijst met opgave van de apparatuur. Dit onderhoud zal, tenzij anders overeengekomen, plaatsvinden op de laatst bekende verblijfplaats bij de gebruiker. In geval dat de gebruiker verhuist is het wenselijk dat de opdrachtnemer in kennis wordt gesteld.
Artikel 1.7
“Het onderhoudstarief” is een bedrag dat de opdrachtgever m.b.t. deze onderhoudsovereenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd is en dient te worden voldaan aan de opdrachtnemer.
Artikel 1.8
Behoudens deze onderhoudsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Optelec Nederland B.V. die laatstelijk zijn gedeponeerd onder nummer 24319004 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam van toepassing. Bij een mogelijke strijd tussen bepalingen van beide voorwaarden hebben deze onderhoudscontractbepalingen prioriteit.

Artikel 2: Prijzen
Artikel 2.1
De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer bij vooruitbetaling verschuldigd het in de onderhoudsovereenkomst gespecificeerde onderhoudstarief.
Artikel 2.2
Het onderhoudstarief kan op grond van de bepaalde in artikel 3.3 van de algemene voorwaarden van Optelec.
Artikel 2.3
de opdrachtnemer, ten hoogste eenmaal per jaar worden aangepast overeenkomstig de door het CBS vastgestelde indexcijfers volgens de handel en dienstverlening. Als een verhoging van prijzen gaat plaatsvinden zal de opdrachtgever 4 maanden voordat een nieuwe onderhoudscontract periode ingaat worden ingelicht. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsverhoging zal het contract worden ontbonden mits er uiterlijk drie maanden voor het beëindigen van een contractperiode per aangetekende brief of deurwaardersexploot is opgezegd.
Artikel 2.4
De opdrachtnemer heeft het recht de tarieven tussentijds te wijzigen met een aanzeg termijn van minimaal drie maanden. De opdrachtgever heeft vervolgens het recht om middels een aangetekend schrijven, die de opdrachtnemer uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de tariefverhoging moet hebben bereikt, de overeenkomst ingaande de eerste dag van de tariefverhoging te beëindigen.
Artikel 2.5
Een mogelijk vooruitbetaald bedrag zal in dit geval pro rato worden gerestitueerd aan de opdrachtgever.
Artikel 2.6
Niet in het onderhoudstarief zijn begrepen de kosten van werkzaamheden, onderdelen, voorrijkosten e.d. die verband houden met:
Artikel 2.7
Het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer;
Artikel 2.8
Het onderhoud dat niet onder het bereik van de onderhoudsovereenkomst valt zoals onderhoud aan andere apparatuur, of -bijvoorbeeld- als gevolg van het bepaald in artikelen 4.3, 5.6 of 8.
Artikel 2.9
Deze kosten kan de opdrachtnemer separaat in rekening brengen aan de opdrachtgever, overeenkomstig de gangbare tarieven van de opdrachtnemer.

Artikel 3: looptijd en beëindiging van het contract.
Artikel 3.1
De onderhoudsovereenkomst op nieuwe apparatuur gaat in op de ingangsdatum, die staat vermeld in het onderhoudscontract. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste 3 jaar.
Artikel 3.2
Behoudens opzegging tegen het einde van de looptijd, en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden, wordt deze overeenkomst voor Brailleleesregels, Braillenotetakers en Brailleprinters, maximaal 2 keer, stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Voor computer apparatuur is verlenging niet mogelijk.
Opzegging van het contract dient te geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht om het onderhoudscontract tegen het einde van een looptijd te beëindigen.
Artikel 3.3
Het bepaalde in de algemene voorwaarden van Optelec Nederland B.V. is van toepassing, met name de artikelen 10.3 tot en met 10.5.
Artikel 3.4
De overeenkomst komt in ieder geval te eindigen nadat:
a) bij nieuwe brailleapparatuur: vijf jaar na de in het onderhoudscontract genoemde aanvangsdatum zijn verstreken. (Hierbij is tevens een garantie termijn van 1 jaar opgenomen.
b) bij niet nieuwe brailleapparatuur: nadat vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de apparatuur is geleverd.
c) bij nieuwe computerapparatuur: drie jaar na de in het onderhoudscontract genoemde aanvangsdatum zijn verstreken. (Hierbij is tevens een garantie termijn van 1 jaar opgenomen.
d) bij niet nieuwe computerapparatuur: nadat drie jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de apparatuur is geleverd.
Artikel 3.5
De overeenkomst is uitsluitend van kracht voor de in de onderhoudsovereenkomst vermelde apparatuur. Ten aanzien van nieuw toegevoegde apparatuur dient een separate onderhoudsovereenkomst te worden gesloten.

Artikel 4: De Opdrachtnemer.
Artikel 4.1
Alle werkzaamheden worden verricht tijdens normale kantooruren van maandag tot en met vrijdag maar niet op algemeen erkende feestdagen of door de opdrachtnemer vastgestelde vrije dagen.
Het onderhoud, dat valt onder het onderhoudstarief, omvat:
a) het preventief onderhoud ter voorkoming van storingen;
b) het correctief onderhoud ter opheffing van storingen;
c) telefonisch support gedurende kantooruren op alle door Optelec Nederland geleverde apparatuur en software;
d) on-site support voor alle door Optelec Nederland geleverde software indien telefonisch geen oplossing mogelijk is (alleen als de gebruiker een training heeft gehad);
Eenmaal per jaar zal de opdrachtnemer zonder extra kosten voor de opdrachtgever en na voorafgaand overleg met de gebruiker een preventieve onderhoudsbeurt uitvoeren.
De kosten van aan normale slijtage onderhevige onderdelen, de voorrijkosten en de benodigde werkuren vallen onder de termen van de onderhoudsovereenkomst. De opdrachtnemer verplicht zich correctief onderhoud bij de gebruiker aan huis c.q. werkplek te verzorgen binnen de overeengekomen responstijd, aan de apparatuur vermeld op de bijgevoegde lijst.
Indien apparatuur door de opdrachtnemer niet ter plaatse gerepareerd kan worden, kan voor de duur van de reparatie bij de gebruiker tijdelijk een ander apparaat ter beschikking gesteld worden. Dit geldt uitsluitend voor die apparatuur welke binnen de onderhoudsovereenkomst valt.
Voor ter beschikking gestelde apparatuur geldt functionaliteit en geen gelijkwaardigheid van apparatuur of software. De opdrachtgever is verplicht op de juiste wijze zorg te dragen voor dit apparaat en draagt hiervan het risico (onder meer van diefstal en beschadigingen.
Artikel 4.2
De opdrachtnemer kan de gebruiker onderdelen toezenden voor een snelle oplossing van klachten aan de apparatuur.
Artikel 4.3
In geval van ernstige schade (zoals water- en brandschade, blikseminslag, vernielingen, inbraak etc.) maar ook ouderdom, kan de opdrachtnemer een vervangend apparaat installeren op basis van huurtarieven, zoals vermeld in de dan geldende prijslijst voor een periode van minimaal 1 en maximaal 6 maanden.
Artikel 4.4
Vergoeding van kosten en/of schaden, die het gevolg zijn van het niet kunnen gebruiken van de apparatuur, kunnen van de opdrachtnemer niet geëist worden.
Artikel 4.5
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor informatieverlies op harddisk of andere opslag media ten gevolge van een gebruikersfout.
Artikel 4.6
De opdrachtnemer is alleen bevoegd tot het opnieuw installeren van software die in eerste instantie behoort tot de werking van door de opdrachtnemer geleverde apparatuur.

Artikel 5: De opdrachtgever (eigenaar) en gebruiker.
Artikel 5.1
De opdrachtgever is aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de gebruiker ten aanzien van de apparatuur en de verplichtingen die uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeien. Waarin de navolgende “opdrachtgever” staat vermeld dient in voorkomend geval te worden gelezen: “gebruiker, namens opdrachtgever”.
De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in een voorkomend geval rechtstreeks contact op te nemen met de gebruiker, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zelf dan wel door derden onderhoud en/of modificaties aan de apparatuur uit te (laten) voeren.
Artikel 5.2
Eventuele klachten dienen aan de opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld, binnen vijf dagen na het verrichten van de werkzaamheden, met een juiste omschrijving van de klachten. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor nadien ontvangen klachten niet in behandeling te nemen.
Artikel 5.3
De opdrachtgever kan te allen tijden de status van apparatuur welke ter beschikking is gesteld opvragen bij de opdrachtnemer.
Artikel 5.4
De opdrachtgever dient de apparatuur zorgvuldig te behandelen en te handelen volgens de gebruiksaanwijzing van deze apparatuur.
Artikel 5.5
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd en dient tevens zijn medewerking te verlenen bij het verrichten van functionele testen. Indien de gebruiker niet aanwezig is tijdens een bezoek van de opdrachtnemer, zal er een contactpersoon of gemachtigde aanwezig moeten zijn. Bij gebreke hiervan is de opdrachtnemer gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
Artikel 5.6
Buiten het onderhoudscontract valt het onderhoud dat verband houdt met van buiten komend toeval (zoals water- en brandschade, blikseminslag, vernieling etc.) alsmede storingen of klachten voortkomende uit onzorgvuldig en onoordeelkundig gebruik. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.
Artikel 5.7
Indien er tijdelijke apparatuur beschikbaar wordt gesteld door de opdrachtnemer, is gedurende de periode van het in gebruik hebben, de opdrachtgever verantwoordelijk voor de apparatuur. Ter beschikking gestelde apparatuur is voorzien van standaard software, zoals Dos en Windows.
Artikel 5.8
De tip van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever: Indien er sprake is van computerapparatuur, dient de gebruiker erop toe te zien dat de programmatuur en apparatuur virus vrij zijn. Voorts dient de gebruiker met regelmaat een back-up van de computerbestanden te maken. De gebruiker is gehouden om direct voordat het onderhoud wordt uitgevoerd een back-up van de computerbestanden te maken.
Artikel 5.9
Het is toegestaan om extra randapparatuur en/of accessoires op de in de onderhoudsovereenkomst vermelde apparatuur aan te sluiten, mits de opdrachtnemer daarvoor zijn goedkeuring heeft gegeven.
Alle schade welke ontstaat aan de apparatuur waarop een onderhoudsovereenkomst betrekking heeft en die het gevolg is van het niet goed functioneren of het defect zijn of raken van de daarop aangesloten apparatuur valt buiten de termen van de onderhoudsovereenkomst. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. Kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.
Artikel 6.1
Van toepassing is het hieromtrent bepaalde in de algemene voorwaarden van Optelec Nederland B.V.
Optelec Nederland B.V. verwijst met name naar de in artikel 7 opgenomen beperking van haar aansprakelijkheid.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geïnstalleerde software en is niet gehouden deze in een voorkomend geval opnieuw te installeren. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van verlies of verminking van databestanden op onder contract staande apparatuur.

Artikel 7: Uitsluiting van contract.
Artikel 7.1
Extra software (terug)installeren op onder contract staande apparatuur. Standaard software is datgene wat is geleverd tijdens het voor de eerste maal afleveren van de apparatuur aan de gebruiker.
Artikel 7.2
Extra installeren van software op tijdelijk ter beschikking gestelde apparatuur.
Artikel 7.3
Programma wijzigingen of -aanvullingen die als optie worden aangeduid.
Artikel 7.4
Hardwareaanpassingen welke nodig zijn voor software-update.
Artikel 7.5
Onderhoud of installatie aan producten welke niet door de opdrachtnemer heeft geleverd.
Artikel 7.6
Het leveren van (extra) aansluitkabels.
Artikel 7.7
Accessoires en gebruiksgoederen welke bij het product zijn afgeleverd (zoals batterijen, accu’s, tassen en extra handleidingen.
Artikel 7.8
Verhuizing van de gebruikersapparatuur.
Artikel 7.9
Nalatigheid of onnauwkeurigheid (b.v. morsen van dranken over de leesregel)
Punten 7.1 t/m 7.8 gelden als extra’s. De kosten hiervan kan de opdrachtnemer separaat in rekening brengen aan de opdrachtgever, overeenkomstig de gangbare tarieven van de opdrachtnemer. In voorkomende gevallen kan de opdrachtnemer indien kosten niet door de opdrachtgever worden vergoed, direct met de gebruiker een opdracht afsluiten. Deze is door de opdracht gehouden aan het voldoen van de kosten aan de opdrachtnemer.

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.